Vedtægter

logohvid.2 OK

Vedtægter for Hillerød Lokalhistoriske Forening

Seneste ændringer vedtaget på generalforsamlingen mandag den 5. marts 2018.

§ 1. Foreningens navn er: »Hillerød Lokalhistoriske Forening«.

§ 2. Foreningens formål er:
a) At styrke interessen for og kendskabet til især den lokale historie ved bl.a. foredrag, udstillinger og ekskursioner samt at søge udforskningen af lokalområdets fortid fremmet.
b) at stimulere interessen for og værne om historisk og æstetisk værdifulde bygninger og miljøer og i denne forbindelse yde støtte og rådgivning til bl.a. ejere af bevaringsværdige bygninger.
c) at udbrede kendskab til og vække interesse for Hillerød Kommunes historie, samt at støtte indsamling og bevaring af relevant materiale, fortrinsvis i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv i Hillerød og Museum Nordsjælland, Hillerød.

§ 3. Enhver interesseret kan optages som medlem mod at betale et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Optagelse sker ved henvendelse til kassereren. Hvert medlemskab giver ret til 1 stemme. Et husstandsmedlemskab giver også ret til 1. stemme.

§ 4. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i løbet af marts måned, idet bestyrelsen indkalder hertil med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen sker via medlemsblad, evt. ved brev til medlemmerne. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter samme indkaldelsesregler som ovenfor, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt fremsætter begrundet anmodning herom til formanden. I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelsen ske senest en måned efter anmodningens modtagelse.

§ 5. På generalforsamlingen skal bestyrelsen:
a) aflægge beretning for det forløbne år.
b) fremlægge det reviderede regnskab til godkendelse.
c) fremsætte forslag til kontingent for det kommende år.
d) lade foretage valg til bestyrelsen samt valg af 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant,
e) lade sådanne forslag behandle, som er kommet formanden i hænde senest 14 dage i forvejen.
Generalforsamlingen vælger dirigent efter indstilling fra bestyrelsen. En kort beretning over mødet føres til protokols. Beslutninger træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer, hvor intet andet er fastsat. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Kun punkter, der er optaget på dagsordenen, kan bringes til afstemning. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Vedtagne forslag indføres ordret i protokollen.
Protokollen underskrives af dirigenten og af formanden.

§ 6. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 7. Bestyrelsen består efter eget skøn af indtil 7, dog mindst 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år. Består bestyrelsen af 6 medlemmer, er halvdelen på valg hvert år. Er der 5 eller 7 medlemmer, er i lige år henholdsvis 2 eller 4 på valg, i ulige år 3. Genvalg kan finde sted.

§ 8. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstmand, kasserer og sekretær. For større projekters vedkommende kan bestyrelsen delegere kasserer- og revisorfunktionerne til advokat, hhv. statsaut. revisor.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse eller efter anmodning af et af de andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand samt yderligere mindst 2 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 9. Til at forpligte foreningen udadtil kræves underskrift af formanden og kassereren. Kassereren er dog berettiget til på foreningens vegne at modtage og kvittere for alle indbetalinger og at betale de af bestyrelsen godkendte udgifter.

§ 10. Ændring af foreningens vedtægter kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 11. Opløsning af foreningen kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. Bestyrelsen er dog pligtig at fungere videre til foreningens økonomiske situation er opgjort og afsluttet. Ved foreningens opløsning overføres formuen til andet lokalhistorisk arbejde efter den opløsende generalforsamlings beslutning.