Årsberetning 2022

Først lidt om bestyrelsens sammensætning. På sidste års ordinære generalforsamling i marts 2022 var der genvalg til Bjørn Christiansen, Inge Elsøe, Henrik Selsøe Sørensen og Asger Berg og til suppleanterne Mogens Jønsson og Birgit Vinholt. Ligeledes var der genvalg til revisor Poul Bønsøe og revisorsuppleant Torsten Berg. Bestyrelsen konstituerede sig uændret med de poster, der også ses i vores blads kolofon: Asger som formand, Bjørn næstformand, Inge kasserer, Eva sekretær. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Mona Petersen og Christian Obel.

Vi har som sædvanlig holdt 6 bestyrelsesmøder i 2022, og derudover har vi selvfølgelig holdt kontakt med hinanden via telefon og mail.

Oven på årene med corona fik vi i 2022 gang i arrangementerne. I januar havde vi foredraget om Jutta Graae, der var født ude på Frydenborgvej og blev en fremtrædende modstandskvinde under navnet ”storfyrstinden”; foredraget var ved Trine Engholm Michelsen. I marts fortalte Bjørn Christiansen og Mogens Jønsson om deres arbejde med gravstenene på Nyhuse Kirkegård, der nu kan ses og søges på digitalt. I maj havde vi udflugten til Luthersk Missionsforenings Højskole, hvor forstanderen viste rundt og fortalte om højskolens 99-årige historie. I september havde vi 2 arrangementer: I samarbejde med Ole Cæsar fra Hillerød Kirke hørte vi om Præstegården i Kannikegade, og vi fik lov til at se den gamle kælder, som stammer fra 1500-tallet. Og senere på måneden holdt Christian foredraget ”Kongernes Nordsjælland – ey blot til lyst” om alt det, der foregik ude omkring i landskabet i de århundreder, da Frederiksborg var kongeslot. Endelig havde vi i november besøg af bryggeriforeningens nye direktør, Nick Hækkerup, der fortalte om sin tid som borgmester i Hillerød.

Vi har i årets løb udsendt 3 medlemsblade med lokalhistoriske artikler, og fra bestyrelsens side betragter vi bladet som et meget vigtigt bindeled til medlemmerne. Det er Eva, der redigerer og layouter bladet, som hun har gjort i rigtig mange år. Vi ved, at bladet af mange ses som et ”gemmeblad”, som ikke bare ryger ud efter læsningen, men stilles på boghylden. Som før fortalt er de gamle numre fra 1986-2016 tilgængelige på internettet, enten via vores hjemmeside eller direkte via Slægtsforskernes Biblioteks hjemmeside. De nyeste årgange er forbeholdt jer medlemmer, men alle kan klikke sig frem til de gamle blade – og vi har erfaret, at den mulighed bliver benyttet i stigende omfang.

Medlemskontakten, fx nyt om arrangementer, foregår ellers især med nyhedsmails – giv os gerne jeres mailadresse, hvis I ikke har gjort det før – og selvfølgelig på vores hjemmeside, som bestyres af Mogens Jønsson.

Hjemmesiden fortjener lidt ekstra reklame. Mogens har fundet på at lægge podcasts op, altså små lydklip. Vores forening udgav for ca. 30 år siden nogle lydbøger på kassettebånd, her havde et par medlemmer, Ellen Schondel og Gerda Gudmund Petersen, indlæst nogle af Bysvendens beretninger, og nu kan foreløbig 8 af dem altså genhøres via hjemmesiden. Prøv det.

Mht. nye udgivelser har vi i 2022 udgivet Hillerød Kalenderen 2023 – med et udvalg af fotos fra Hillerød Vest før og nu. Det var Mona Petersen og Christian Obel, der stod bag udvalget og teksterne. En anden udgivelse har vi arbejdet med, og vi håber, at den ret snart er klar til udgivelse: En ny, stor bog om Hillerøds gader og veje, som Eva og jeg står for.

I 2022 er Lokalhistorisk Samvirkes samarbejde om det digitale Hillerød Leksikon fortsat. Efter snart 5 år, som har været præget af irriterende problemer med at finde en platform, der både levede op til Samvirkets ønsker og økonomiske formåen, tror jeg, at vi nu har fundet løsningen – takket være to frivillige lokale eksperter, Hans Henriksen og Carl Aage Bastian. Prøv selv at se på Hilleroed Leksikon. Her ligger nu ca. 150 artikler, og flere er undervejs.

Til slut lidt om fremtiden. Selv om vores forening går rimelig godt, er vi nødt til at tænke på fremtiden. Den nuværende bestyrelse har hele tiden fornyet sig, men kernen er en gruppe, der efterhånden er kommet lidt til års. Forandringens vinde blæser. I flere naboforeninger er der krise, når bærende kræfter må standse.

I bestyrelsen leger vi med en tanke, som vi gerne vil dele med jer. På mange felter deler vi formål med NoMus, Nordsjællands Museumsforening. Trods navnet dækker den i dag kun samme geografiske område som os: Hillerød og omegn. Den er knyttet til Museum Nordsjælland, men altså kun til Hillerød-afdelingen, da Hørsholm og Gilleleje har deres egne støtteforeninger. Hvad ville der være af fordele og ulemper ved, at vi slog os sammen? Hillerød Lokalhistoriske Forening skal i forvejen if. vores vedtægter samarbejde med både Lokalhistorisk Arkiv i Hillerød og Museum Nordsjælland, Hillerød. Mange af os er medlemmer begge steder. Hvis vi som fortsættende forening får NoMus med i Hillerød Lokalhistoriske Forening, vil I som medlemmer få museets årbog oven i de blade, som vi fortsat vil udgive. Arrangementer, også ud af huset, vil kunne foregå i samarbejde med museets folk, hvis vi slår kræfterne sammen. Vores udgangspunkt er arkivet og nyere tid (især 1800- og 1900-tallet), mens museumsforeningen i de senere år har været præget af arkæologien. Men vi har fået meget positive tilbagemeldinger fra både museet og museumsforeningen, når vi har luftet ideen om en sammenslutning. Rent praktisk vil det kun kunne ske, hvis vi kan strikke et fælles vedtægtsgrundlag sammen, og hvis vi kan få det vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger i begge foreninger. Vi overvejer sagen i vores bestyrelse, og nu er bolden givet op til, at I også overvejer tanken.

Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne takke vores samarbejdspartnere i Lokalhistorisk Samvirke og vores sponsorer. Vi har mistet et par sponsorer, der har måttet melde fra af økonomiske grunde, men til gengæld har vi fået større støtte fra andre. Tak til alle, der har bidraget til foreningens arbejde på den ene eller anden måde.

Til allersidst tak til jer medlemmer for trofast opbakning og for ris og ros og gode forslag i årets løb. På egne vegne vil jeg sige tak til bestyrelsen og suppleanterne for godt samarbejde.

Asger Berg