Årsberetning 2021

Årsberetning 2021

Med vores ordinære generalforsamling i dag, den 2. marts 2022, vender vi forhåbentlig tilbage til
efter-corona-tiden og mere normale tilstande for foreningslivet, herunder flere medlemsmøder.
Det er præcis 6 måneder siden, at vi holdt generalforsamling sidst – det var 2. september 2021,
den udsatte generalforsamling i marts 2021 med årsberetning for 2020. Ved den
generalforsamling var der genvalg til Eva Holm-Nielsen og Mona Petersen, og som nyt
bestyrelsesmedlem valgtes Christian Obel. Til de to suppleantposter blev Mogens Jønsson genvalgt
og Birgit Vinholt nyvalgt. Som revisor genvalgtes Poul Bønsøe og som revisorsuppleant Torsten
Berg. Bestyrelsen konstituerede sig derefter uændret med de poster, der også ses i vores blads
kolofon. Som formand vil jeg udtrykke min glæde over, at der med Christian og Birgit er kommet
et par nye, og yngre, medlemmer ind i bestyrelsesarbejdet.
I bølgedalen mellem coronabølgerne havde vi den 18. august et vellykket arrangement med
afsløring af den nye mindeplade for de lokale spaniensfrivillige fra borgerkrigen i 1930’erne. Vi
havde taget initiativ til pladen, der nu sidder ved bagindgangen til Hillerød Bibliotek. Ved
receptionen dukkede flere efterkommere frem. Der var flere taler og efterfølgende reception på
Biblioteket.
I september 2021 nåede vi heldigvis også at gennemføre vores besøg på Nordisk Lejrskole.
Sammen med medlemmer fra Lejrskolens Venner og Foreningen Norden hørte vi om stedets
historie tilbage fra 1940’erne til i dag, hvor vi også ved rundvisningen kunne se en moderne
lejrskole, der samtid fungerer som kursuscenter og vandrehjem.
Arbejdet i 2021 har været præget af, at vi ikke kunne samles så meget, som vi gerne ville, men at
vi fra bestyrelsens side har prøvet at holde gang i de projekter, som vi har kastet foreningen ud i.
Løbende har vi orienteret medlemmerne via mails og vores hjemmeside, der passes af Mogens.
Medlemsbladet, som Eva redigerer og layouter, er som sædvanligt udkommet 3 gange, og det er
vores indtryk, at det bliver godt modtaget af medlemmerne.
En særlig nyhed fra 2021 er, at vores medlemsblads ældre årgange, dvs. 1986-2016, nu er blevet
tilgængelige på internettet. Det er Bjørn, Mogens og Aase (vores tidligere bestyrelsesmedlem), der
har lagt et stort arbejde i digitaliseringen af de 30 års blade med masser af spændende
lokalhistoriske artikler. Arbejdet er sket i godt samarbejde med Slægtsforskernes Bibliotek, og på
vores hjemmeside er der en vejledning til, hvordan man finder frem til det, man søger. Tanken er
at årgange efter 2016 også skal gøres tilgængelige på nettet, men i første omgang er de forbeholdt
vores medlemmer.
Arbejdet med at registrere gravstederne på Nyhuse Kirkegård (som et led i det landsdækkende
projekt DK-gravsten) er fortsat i 2021 med Bjørn, Mogens, Mona og Aase som deltagere. Det er jo
så emnet for foredraget efter denne generalforsamling.
Blandt årets publikationer var vores traditionsrige Hillerød Kalender årgang 2022, som udkom i
god tid og blev fint modtaget. Konceptet har længe været det samme, men vi overvejer måske at
forny det til næste år.
En særlig udgivelse var bogen ”Hillerød 1858-2018 – Købstads-beskrivelser i seks udgaver af Trap
Danmark” ved Erik Nørr, der udkom i september 2021. Forfatteren havde selv henvendt sig, og vi
fik et udmærket samarbejde i gang, som vi havde god glæde af.
I 2021 er samarbejdet om det digitale online Hillerød Leksikon fortsat. Hillerød Leksikon drives
principielt af Lokalhistorisk Samvirke, men økonomisk er de vigtigste bidragydere Museum
Nordsjælland og Hillerød Bibliotek. Leksikonet indeholder p.t. lidt over 100 artikler. Der er stadig
tekniske udfordringer, og økonomien i 2022 er heller ikke på plads. Men jeg er som
redaktionsmedlem og kontaktperson indstillet på at knokle for at forbedre og udvikle leksikonet.
Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne takke vores samarbejdspartnere i Lokalhistorisk Samvirke og
vores sponsorer. Vi er meget taknemmelige for den trofaste støtte fra sponsorerne, som står i
kolofonen på side 2 i medlemsbladet: Frederiksborgmuseet; FOSS; Hillerød Borgerstiftelse;
Frederiksborg Svendeforening; Hillerød Industri- og Håndværkerforening; Holte Vinlager, Hillerød;
PriceWaterhouseCoopers, Hillerød, og Ullerød SuperBrugs.
Endelig vil vi sige tak til dem af jer medlemmer, som i årets løb har henvendt sig med forslag og
ideer til vores forenings arbejde. Og til slut vil jeg selv sige tak til bestyrelsen og suppleanterne for
vores samarbejde. Alle som en har noget at bidrage med.
Asger Berg