Årsberetning 2020

Formandens årsberetning 2020

Som for alle andre foreninger blev 2020 et helt specielt år pga. den pandemi, der lukkede landet fra marts 2020. Til alt held nåede vi lige at afholde ordinær generalforsamling den 4. marts, men herefter forsvandt muligheden for at indkalde til arrangementer, og vi måtte flere gange aflyse de annon-cerede og planlagte arrangementer.

Ved generalforsamlingen var der genvalg til Inge Elsøe, Henrik Selsøe Sørensen, Bjørn Christiansen
og Asger Berg. Til suppleanter valgtes Christian Obel og Mogens Jønsson for en étårig periode.
Som revisor genvalgtes Poul Bønsøe og som revisorsuppleant Torsten Berg.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Asger Berg som formand, Bjørn
Christiansen som næstformand, Inge Elsøe som kasserer og Eva Holm-Nielsen som sekretær. Trods
de vanskelige forhold har bestyrelsen heldigvis kunnet arbejde støt videre med forskellige
projekter, og bestyrelsen har ud over mailkontakt endda kunnet holde 4 fysiske bestyrelsesmøder
i årets løb.
Inden nedlukningen nåede vi kun at afholde ét arrangement ud over generalforsamlingen, det
velbesøgte foredrag ved Allan Vendeldorf om luftfotografen Sylvest Jensen.

Under de vanskelige forhold har vi forsøgt at holde kontakt med medlemmerne, nemlig via
jævnlige medlemsmails og via vores hjemmeside, som passes af Mogens. Derudover har vi
heldigvis kunnet udsende medlemsbladet helt som sædvanligt, hvilket Eva som redaktør og
layouter har stået for. Vi har kunnet glæde os over, at medlemmerne uforandret har støttet op om
foreningens arbejde ved at betale kontingentet.

Bestyrelsen har i 2020 (og fortsat i 2021) forsøgt at holde gang i de projekter, som vi har engageret
os i, og som jeg her kort skal opregne:
Vores initiativ mht. at etablere et online Hillerød Leksikon i samarbejde kommunens øvrige
lokalhistoriske aktører, Lokalhistorisk Samvirke, er nu netop nået til det punkt, hvor det er blevet
lanceret offentligt, ved mødet i lørdags, og det arbejde vil vi fortsat engagere os i.

Arbejdet med at registrere gravstederne på Nyhuse Kirkegård (som et led i det landsdækkende
projekt DK-gravsten) er fortsat i 2020 med Bjørn, Mogens, Mona og Aase som deltagere, og det
nærmer sig her i 2021 sin afslutning.

I 2020 besluttede vi på Bjørns initiativ, at gå ind i et samarbejde med Slægtsforskernes Bibliotek
med henblik på indskanning af de gamle numre af vores medlemsblad, så de kan blive offentligt
tilgængelige og søgbare på internettet. Det arbejde fortsætter. Det er selvfølgelig ikke de nyere
årgange – de skal forbeholdes vores medlemmer.

Publikationsmæssigt udgav vi som sædvanligt Hillerød Kalenderen, og den blev godt modtaget,
selv om Bog & Idé holdt lukket hen over jul og nytår. Selv om den type kalendere mister publikum, vil vi fortsætte i år. I år har vi endnu en udgivelse på vej, bogen ”Hillerød 1858-2018 – Købstadsbeskrivelser i seks udgaver af Trap Danmark” ved Erik Nørr.

Ud over samarbejdet i Lokalhistorisk Samvirke har vi en god kontakt til Danske Slægtsforskere
Hillerød, hvis formand Birgit Vinholt deltog som gæst i et af vores bestyrelsesmøder. Vi har i 2020
og fortsat deltaget i projektet ”Historiske skilte” sammen med C4 og Museum Nordsjælland, og
det nærmer sig sin afslutning.

Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne sige tak til vores samarbejdspartnere i Lokalhistorisk Samvirke
og til vores sponsorer: Frederiksborgmuseet; FOSS; Hillerød Borgerstiftelse; Frederiksborg
Svendeforening; Hillerød Industri- og Håndværkerforening; Holte Vinlager, Hillerød;
PriceWaterhouseCoopers, Hillerød, og Ullerød SuperBrugs.
Endelig vil vi takke dem af jer, som i årets løb har henvendt sig med forslag og ideer til vores
forenings arbejde. Og til slut vil jeg selv sige tak til bestyrelsen og suppleanterne for vores
samarbejde. Alle som en har noget at bidrage med.
Asger Berg