Årsberetning 2018

Ved foreningens ordinære generalforsamling mandag den 5. marts 2018 var
der genvalg til de 3 bestyrelsesmedlemmer Asger Berg, Inge Elsøe og
Henrik Selsøe Sørensen og nyvalg af Bjørn Christiansen for en toårig periode.
Til suppleantposterne for en etårig periode var der genvalg af Mogens Hansen
og nyvalg af Christian Obel. Som revisor genvalgtes Poul Bønsøe og som
revisorsuppleant Carsten Nejst Jensen.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Eva Holm-Nielsen, Mona Petersen og
Aase Hansen. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig
uforandret med Asger Berg som formand, Inge Elsøe som næstformand og
kasserer og Eva Holm-Nielsen som sekretær.

Vi har holdt 6 bestyrelsesmøder i årets løb. Hjemsted for møderne er
Frivilligcentret, som vores forening er medlem af, og alle bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter har i årets løb på forskellig vis bidraget til foreningens arbejde.
Også medlemmer uden for bestyrelsen har givet os god hjælp i årets løb, og stor
tak for det.

Mht. Frivilligcentret vil jeg nævne, at vi har deltaget i flere arrangementer dér,
som har givet god kontakt til andre foreninger og institutioner, bl.a. har vi holdt
et lille foredrag i Demensforeningen og fortalt om vores arbejde i en læsekreds
på biblioteket.

Vi har i 2018 haft 4 arrangementer. Ved generalforsamlingen fortalte undertegnede om forbryderen Ole Kollerød og hans tilknytning til Hillerød. I september var der foredrag om Gribskovbanen og Hillerød Station før og nu, ved Ole-Christian Munk Plum, og ved Kulturnatten fortalte jeg lidt om ”historien bag historien”, altså hvordan lokalhistoriske artikler kan blive til. I oktober fortalte Inge Kristensen om livet i en bondegård i Lille Lyngby fra 1800-tallet til ca. 1980. Et planlagt foredrag i november ved Niels Elers  Koch, i samarbejde med biblioteket, om den nye udgave af Trap Danmark, især bindet om Hillerød, måtte udsættes til 2019 (har netop været afholdt 26. februar).

Som I ved, afholdes vores foredragsarrangementer her i Kedelhuset, og det giver normalt ingen kapacitetsproblemer, da der oftest kommer op til ca. 50 deltagere. Men Christian Obels foredrag om Frederik 2.s kanaler (6. februar 2019) trak så mange, at vi desværre – for 1. gang i de ca. 15 år, jeg har været formand – måtte afvise ca. 10 ved døren, heraf også nogle medlemmer. Bestyrelsen har besluttet, at vi derfor i særlige tilfælde vil sørge for, at foredrag forbeholdes medlemmer – altså at vi ikke lader invitere gæster.

I 2018 anskaffede vores forening i øvrigt et lille lydanlæg, der skulle sikre bedre lydforhold ved arrangementerne her i huset. Det er vores indtryk, at det fungerer godt.

I år har vi haft IT-problemer med vores medlemsblad, som Eva Holm-Nielsen igennem rigtig mange år har både redigeret og layoutet ved hjælp af det professionelle Indesign-layoutprogram. Blad 3 blev forsinket, men det er på vej nu. Vi har i 2018 og ind i 2019 arbejdet stærkt på at afklare og løse problemerne, da vi er rigtig godt tilfredse med bladets form og indhold. Medlemsbladet med dets artikler er et vigtigt bindeled til medlemmerne, og det er vores indtryk, at det er et ”gemmeblad”, altså at det ikke lige bliver smidt ud, når man har læst det. Vi ser optimistisk på bladets fremtid, men det kan godt blive lidt dyrere at producere.

Udgivelsesmæssigt har vi i 2018 ud over medlemsbladet med diverse artikler udgivet vores billedkalender med fotografier fra byen før-og-nu. Fra bestyrelsen er det Eva Holm-Nielsen, Henrik Selsøe Sørensen og undertegnede, der står bag, og John Jessen Hansen har igen i år fotograferet forsidebilledet.

Hjemmesiden fik i 2018 ny webmaster. John Pontoppidan, som har hjulpet os et par år, blev afløst af Mogens Jønsson. Tak til John, og velkommen til Mogens. På hjemmesiden er Aase Hansens og mit register over personomtale i medlemsbladet nu opdateret frem til og med 2017

Siden sidste år har vi oplevet, hvor nyttigt det er, at vi som en ekstra mulighed kan kontakte ca. 60 % af medlemmerne via e-mail, med 3-4 nyhedsbreve om året. Vi vil stadig gerne have disse mail-adresser, så giv besked, hvis I har ændringer. Vi har meldt ud, hvordan vi omgås mailadresserne og lever dermed op til EU-direktivet om persondata.

Vores samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv og Hillerød Bibliotek er blevet betydeligt forbedret, efter at biblioteket fik den nye bibliotekschef, Stine Holmstrøm Have, som interesserer sig for arbejdet med lokalhistorien. Vi deltog igen i 2018 ved Arkivernes Dag i november, hvor vi præsenterede den nye Hillerød-Kalender.

Og ikke mindst har vi nogle helt nye projekter på vej, som jeg her kan fortælle lidt om. Vi har taget initiativ til en ny digital lokalhistorisk platform, der skal hedde HILLERØD LEKSIKON og modelleres efter en tilsvarende hjemmeside i Egedal Kommune, byggende på et wiki-format. ”Vi” er i første række Bjørn og mig fra bestyrelsen. HILLERØD LEKSIKON har opbakning fra alle repræsentanter i Lokalhistorisk Samvirke, og det er aftalt, at det skal forankres på Hillerød Bibliotek. Etableringen skal ske ved fondsstøtte, og driften og arbejdet med leksikonartiklerne skal i første række ske ved frivillig arbejdskraft. Det vil vi vende tilbage til, når det bliver aktuelt, forhåbentlig i løbet af 2019.

Et andet nyt initiativ er arbejdet med gravstensregistrering. Hjemmesiden har længe haft Hillerød som et udækket område, men nu er flere af vores kirkegårde blevet gennemfotograferet og digitalt registreret.Vi har jo i vores bestyrelse Mona Petersen, som har arbejdet meget med det område. Og vi har nu påtaget os at arbejde med Nyhuse Kirkegård, hvilket Bjørn Christiansen og en arbejdsgruppe leder.

Et tredje nyt projekt er, at vi er gået ind i et udvalgssamarbejde under Hillerød Byforum med henblik på, at der skal sættes små skilte op på en række prominente historiske bygninger i Hillerød centrum. Vores opgave har hidtil været at pege på nogle steder, men vi vil også holde øje med, at det, der skal skrives, er korrekt og nogenlunde fyldestgørende.

Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne benytte lejligheden til at sige hjertelig tak til vores samarbejdspartnere og sponsorer. En varm tak til Frederiksborgmuseet; Hillerød Borgerstiftelse; Frederiksborg Svendeforening: Hillerød Industri- og Håndværkerforening; Holte Vinlager, Hillerød; PriceWaterhouseCoopers, Hillerød; Spar Nord Hillerød og Ullerød SuperBrugs. Mange tak for jeres støtte til foreningens arbejde.

Endelig vil jeg takke de medlemmer, som i årets løb har henvendt sig med forslag og ideer til vores forenings arbejde. Og endnu engang vil jeg sige tak til bestyrelsen og suppleanterne for vores samarbejde.

Alle som en har noget at bidrage med. Tak!

P.b.v.
Asger Berg