Årsberetning 2017

Årsberetning 2017

På foreningens ordinære generalforsamling onsdag den 8. marts 2017 var der genvalg til de 2 bestyrelsesmedlemmer Eva Holm-Nielsen og Mona Petersen og nyvalg af Aase Hansen for en toårig periode. Til suppleantposterne var der genvalg af Mogens Hansen og nyvalg af Bjørn Christiansen. Som revisor blev Poul Bønsøe genvalgt og som revisorsuppleant Carsten Nejst Jensen.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Inge Elsøe, Henrik Selsøe Sørensen og Asger Berg. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uændret med undertegnede som formand, Inge Elsøe som næstformand og kasserer og Eva Holm-Nielsen som sekretær.

Vi har holdt 6 bestyrelsesmøder i årets løb. Frivilligcentret, som vores forening er medlem af, er vores faste mødested, og her har alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter været indkaldt, og alle har i årets løb på forskellig vis bidraget til foreningens arbejde, ligesom også medlemmer uden for bestyrelsen har givet os god hjælp i årets løb.

I 2017 havde vi 5 arrangementer. I forbindelse med generalforsamlingen i marts holdt Kent Hansen sit billedforedrag ”En tur gennem det gamle Hillerød”. Det var kun første del, vi nåede, så Kent blev inviteret tilbage og stod i september for fortsættelsen, ”Fra Slotsgade til Nyhuse”. I april holdt Mogens Hansen foredraget ”The Big Battle of Gribskov, Kampen ved Kulsvierstenen”, samtidig med præsentationen af hæftet ”Den store Gestapo-razzia i Hillerød 22. november 1944”. I oktober holdt Leo Knudsen og Per Leon Jørgensen foredraget ”Badetiden er forbi”, historien om friluftsbadet på Carlsbergvej. Arrangementerne foregik som sædvanlig med fulde huse her i Kedelhuset, men i november foregik det på Hillerød Bibliotek, da jeg præsenterede hæftet ”Morderens datter” i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv, i forbindelse med Arkivernes Dag.

Udgivelsesmæssigt har 2017 været mere travl end sædvanlig. Jeg har allerede nævnt de to hæfter, vi har udgivet i 2017. Og så har vi som sædvanlig udgivet 3 numre af medlemsbladet, redigeret og layoutet af Eva Holm-Nielsen. Vi har bragt to artikler af Per Christoffersen, om hans tid som kordreng i slotskirken og om hans opvækst i Holmene; Knud Cornelius skrev om sit hus, ”Grevens hus”, på Selskovvej; Eva Holm-Nielsen skrev artiklen ”Holcks hemmelige historier”; Henning Bender skrev om Emma Bauer, der var født i Hillerød, men ifølge internettet fejlagtigt havde fået to andre fødesteder; jeg skrev selv om Hjulmandens Hus, oprindelig kaldet ”Brammers Gave”, og om min tid som slotsvægter.

I 2017 har vi desuden bidraget med et mindre tilskud til to bogudgivelser i andres regi: bogen om FDF i Hillerød gennem 100 år og bogen om friluftsbadet på Carlsbergvej.

Hillerød-Kalenderen 2018 udkom op imod jul, igen i år med fotografier fra byen før-og-nu. Fra bestyrelsen er det Eva Holm-Nielsen, Henrik Selsøe Sørensen og undertegnede, der står bag, og John Jessen Hansen har igen i år fotograferet forsidebilledet.

Hjemmesiden fik i 2017 ny webmaster. Efter flere år ønskede Finn Hillmose sig fritaget, og vi sendte en mail rundt og fik rigtig mange tilsagn – og tusind tak for den opbakning. En af de første, der meldte sig, var John Pontoppidan, og det samarbejde er vi meget glade for. John sørger for at opdatere, lige så snart vi fra bestyrelsen sender ham noget, og han er også selv som aktiv fotograf med til at sætte sit præg.

Medlemskontakten via e-mail er stadig et gavnligt supplement. Jeg sender, når det er passende, en nyhedsmail til de medlemmer, der ønsker at få den form for beskeder. Vi vil stadig gerne have disse mail-adresser, så giv besked, hvis I har ændringer. Kan afleveres i pausen.

Vi har i 2017 fortsat vores arbejde for at forbedre forholdene på Lokalhistorisk Arkiv på Hillerød Bibliotek. Vores initiativer fra sommeren 2014 og frem bærer stadig frugt. I 2015 kom der en frivilliggruppe ind på arkivet, som arbejdede med billedregistrering i arkiv.dk, og her i 2017 er endnu en gruppe blevet dannet.

Vi ser med optimisme på, at der den 1. november 2017 blev udnævnt en ny bibliotekschef, Stine Holmstrøm Have. Vi har stadig ønsker og planer, og vi ser frem til samarbejdet med Stine.

Fra vores side har vi over for Hillerød Bibliotek peget på behovet for større åbenhed og bedre tilgængelighed i arkivet. Og vi har flere ideer.

Vi ønsker, at også andre arkivalier end billeder lægges på arkiv.dk. Arkivet har et ”hemmeligt” forråd af materiale i kælderen, materiale fra lokale foreninger, institutioner, organisationer, forretninger, virksomheder og personer. Det bør registreres på arkiv.dk, så man i det mindste kan se, at det findes. Det skylder man dem, der har afleveret deres materiale. Det er et stort arbejde, men registreringsgrupperne bør påbegynde det.

Lokalhistorisk Arkiv har fået større og bedre lokaleforhold, og med en ny medarbejder, Jakob Poulsen, har Lisbet Schacht Hansen fået en ny aktiv kollega. Vi glæder os over, at arkivet – på vores forslag – er begyndt at lægge små historier ud på deres hjemmeside i stedet for bare et ”månedens billede”.

På mit sidste møde med den nu fhv. stadsbibliotekar fremsatte vi det forslag, at arkivlokalet – ligesom resten af biblioteket – kunne gøres tilgængeligt for registreringsgrupperne, også uden for normal åbningstid. Det vil vi arbejde videre med.

Ud fra ønsket om at forbedre vores forhold til biblioteket foreslog vi at lægge vores seneste bogpræsentation på biblioteket i forbindelse med Arkivernes Dag 11. november. Det blev godt modtaget, og vi hjalp derved med til at reklamere for arrangementet.

Lokalhistorisk Samvirke – der omfatter alle arkiver og lokalhistoriske foreninger i kommunen: Skævinge, Brødeskov, Alsønderup-Tjæreby, Nordsjællands Museum, Lokalhistorisk Arkiv på Biblioteket og os – har ligget stille i år. Men det er vores indtryk, at det møde, som vi i 2016 havde med den daværende kommunale kulturudvalgsformand Peter Bisgaard, medvirkede til, at udvalget i august 2017 tog situationen i Lokalhistorisk Arkiv op til behandling.

Vores forening blander sig normalt ikke i den offentlige debat om byplaner. Når vi i 2017 gjorde en undtagelse i forbindelse med de mange forslag om Torvet, skyldtes det ene og alene, at Torvet i 1996 fik vores forenings ærespris, og derfor fremførte jeg på bestyrelsens vegne det, der var motiveringen for den pris. Det argument indgår nu i den fortsatte debat.

Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne benytte lejligheden til at sige hjertelig tak til vores samarbejdspartnere og sponsorer. En varm tak til Frederiksborgmuseet; FOSS; Hillerød Borgerstiftelse; Frederiksborg Svendeforening: Hillerød Industri- og Håndværkerforening; Holte Vinlager, Hillerød; PriceWaterhouseCoopers, Hillerød; Spar Nord Hillerød og Ullerød SuperBrugs. Mange tak for jeres støtte til foreningens arbejde.

Endelig vil jeg takke de medlemmer, som i årets løb har henvendt sig med forslag og ideer til vores forenings arbejde. Og endnu engang vil jeg sige tak til bestyrelsen og suppleanterne for vores samarbejde. Alle som en har noget at bidrage med. Tak!

P.b.v.

Asger Berg