Årsberetning 2016

På foreningens ordinære generalforsamling tirsdag den 1. marts 2016 var der genvalg til de 3 bestyrelsesmedlemmer Inge Elsøe, Henrik Selsøe Sørensen og Asger Berg for en toårig periode og genvalg af suppleanterne Aase Hansen og Mogens Hansen, idet suppleanter efter vedtægterne er på valg hvert år. Som revisor blev Poul Bønsøe genvalgt og som revisorsuppleant Carsten Nejst Jensen.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Eva Holm-Nielsen, Mona Petersen og Peter Schmaltz-Jørgensen. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uændret med undertegnede som formand, Inge Elsøe som næstformand og kasserer og Eva Holm-Nielsen som sekretær.  

Vi har holdt 6 bestyrelsesmøder i årets løb. Frivilligcentret, som vores forening er medlem af, er vores faste mødested, og her har alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter været indkaldt, og alle har i årets løb på forskellig vis bidraget til foreningens arbejde, ligesom også medlemmer uden for bestyrelsen har givet os god hjælp i årets løb.

I 2016 havde vi 5 foredragsarrangementer. Vores bestyrelsessuppleant Mogens Hansen har holdt to meget velbesøgte foredrag: det første om ”Hingsterhus’ rolle under Besættelsen” og det andet med titlen ”Den store Gestapo-razzia i Hillerød 22. november 1944”. I april havde vi besøg af Knud Cornelius med foredraget om bogen ”Nordsjællandske pletskud” med Rubæk Hansens pressebilleder. I efteråret havde vi derudover to foredrag om henholdsvis indvandring til og udvandring fra Nordsjælland, foredrag, der både tiltrak mange medlemmer og slægtshistorisk interesserede gæster. Det var Jørgen Mikkelsens foredrag om ”Den svenske indvandring til Danmark 1840-1914” og Henning Benders om ”Den store oversøiske udvandring fra Hillerød, Nordsjælland og Danmark 1850-1914”.

Her i Kedelhuset har vi normalt altid plads til alle, men ved én enkelt lejlighed var der 2-3 mennesker, der måtte gå forgæves, fordi der var mere end fuldt hus. Skulle vi så indføre billetter eller tilmelding til arrangementerne? Det ville kræve et stort bureaukrati, når folk så meldte sig til eller fra, mere eller mindre spontant, så det har vi hidtil valgt at undlade. Kom i god tid, så prøver vi at skaffe plads til alle.

I 2016 har vi som sædvanlig udgivet 3 numre af medlemsbladet, redigeret og layoutet af Eva Holm-Nielsen. Der har været artikler om forfatteren Finn Søeborgs år i Hillerød, om urmager Jørgensens ugifte døtre i Helsingørsgade 9, Flemming Petersens artikel om en tysk soldats dødsulykke ved ”Hjulmandens hus”, en artikel om et DUI-orkester i Hillerød i 1920’rne, artiklen ”Da det spøgte i Slotskroen”, en artikel om multitalentet Kay Hagstrøms liv, en om frk. Laura Rasmussens liv, en nostalgisk beskrivelse af Skansebakken fra 1894, en artikel om tv-fænomenet dukken Didde og dens lokale skaber Minna Holch, en artikel om den gamle skomagermester Niels Andersen, artiklen ”Sprøjterne prøves” om en brandøvelse på Torvet ca. 1845 og endelig Peter Kalkos beretning om, hvordan han i slutning af 1940’rne lavede et skoleblad på Marie Mørks Skole.

Hillerød-Kalenderen 2017 udkom i god tid før jul, igen i år med fotografier fra byen før-og-nu. Denne gang var det billeder fra 1950-1975 fra Museum Nordsjællands righoldige samling, som de frivillige fra Alsønderup-Tjæreby har hjulpet med indskanne. Fra bestyrelsen er det Eva Holm-Nielsen, Henrik Selsøe Sørensen og undertegnede, der står bag, og John Jessen Hansen har igen i år fotograferet forsidebilledet.  

Hjemmesiden, som vores medlem Finn Hillmose igen i år har bistået os med, er løbende opdateret og som noget nyt forsynet med små serier af gamle postkortbilleder fra Hillerød, som Henrik Selsøe Sørensen har stillet til rådighed. Gå gerne ind på hjemmesiden nu og da.

Medlemskontakten via e-mail er stadig nyttig som supplement. Jeg sender, når det er passende, en nyhedsmail til de medlemmer, der ønsker at få den form for beskeder. Vi vil stadig gerne have disse mail-adresser. Kan afleveres i pausen. 

Det sidste initiativ, jeg vil komme ind på, er vores fortsatte arbejde for at forbedre forholdene på Lokalhistorisk Arkiv på Hillerød Bibliotek. På generalforsamlingen for et år siden kunne vi konstatere, at vores initiativer fra sommeren 2014 og frem var ved at bære frugt, for så vidt som der i 2015 var kommet en frivilliggruppe ind på arkivet, som arbejdede med billedregistrering i arkiv.dk. Lokalhistorisk Arkiv er også flyttet til et større og bedre lokale på Biblioteket, der er nu dækning af den sparsomme åbningstid, også hvis Lisbet Schacht Hansen er syg eller på ferie, og andre initiativer er sat i gang. Men vi er langtfra i mål, når det gælder større åbenhed og bedre tilgængelighed i Lokalhistorisk Arkiv.

Vores omtrent halvårlige inspirationsmøder med stadsbibliotekar Sys Sigurd er fortsat i 2016. Som I måske husker, har vi bl.a. fremført et ønske om, at Biblioteket nedsatte et brugerråd, der kunne hjælpe med ideer til arkivets arbejde. Det har ikke ført til noget, så vi må satse på, at vores forenings jævnlige møder med Biblioteket kan fortsætte. Det afslog Sys Sigurd godt på vores seneste møde i december, hvor også vores medlem Bjørn Christiansen deltog, men vi har alligevel bedt om et nyt møde i april/maj i år.

Lokalhistorisk Samvirke – mødestedet for alle arkiver og foreninger i kommunen: Skævinge, Brødeskov, Alsønderup-Tjæreby, Nordsjællands Museum, Lokalhistorisk Arkiv på Biblioteket og os – har ligget lidt i dvale i et par år, men i 2016 blev der taget initiativ til at få det i gang igen, og med held. På vores forenings initiativ blev der arrangeret et møde med Peder Bisgaard, formand for kommunens Kultur- og Fritidsudvalg. Mødet fandt sted i januar i år på arkivet i Skævinge, og ud over en præsentationsrunde, hvor hver forening fortalte kort om sit arbejde, og hvor vi fortalte om de fælles initiativer, kunne vi hver især slå ned på de områder, hvor ”skoen trykker” for tiden.

For vores vedkommende fremsatte jeg et ønske om, at man går i gang med digital registrering af oplysninger om de arkivalier, man har liggende i kælderen, og som stammer fra lokale foreninger, institutioner, organisationer, forretninger, virksomheder og personer. Det skylder man dem, der har afleveret deres materiale. For tiden kan man slet ikke se, hvad Lokalhistorisk Arkiv indeholder her. Til sammenligning har Fredensborg kommune registreret og offentliggjort oplysninger på nettet om 17.687 arkivalier.

Det kunne udmærket ske i Hillerød ved hjælp af en ny frivilliggruppe. Og vores forslag var og er, at Biblioteket i højere grad lader det kommunale arkiv blive til et samlingspunkt for frivillige, lokalhistorisk interesserede, der kan bidrage med deres lokalkendskab og derved fremme og forbedre registreringsarbejdet. Det gør man i Fredensborg, hvor et korps af samvittighedsfulde frivillige har været med til at få arkivet til at fungere i det daglige.

Skal vi lige kaste et kort blik på fremtiden, så har bestyrelsen besluttet at se vores vedtægter af 2009 igennem med henblik på en mindre opdatering, som vil blive forelagt på en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med næste ordinære generalforsamling. Mere interessant har vi en udgivelse på vej: Mogens Hansens foredrag om den store Gestapo-razzia i 1944 vil vi, i redigeret form, udgive i nærmeste fremtid.

Her til slut vil jeg på bestyrelsens vegne benytte lejligheden til at sige hjertelig tak til vores samarbejdspartnere og sponsorer. En varm tak til Frederiksborgmuseet; FOSS; Hillerød Borgerstiftelse; Frederiksborg Svendeforening: Hillerød Industri- og Håndværkerforening; Holte Vinlager, Hillerød; PriceWaterhouseCoopers, Hillerød; Spar Nord Hillerød og Ullerød SuperBrugs. Mange tak for jeres støtte til foreningens arbejde.

Endelig vil jeg endnu engang takke bestyrelsen og suppleanterne for et rigtig godt samarbejde. Alle som en har noget at bidrage med. Og jeg vil også takke de medlemmer, som i årets løb har henvendt sig med forslag og ideer til vores forenings arbejde. Tak! 

                                                                                                               Asger Berg