Årsberetning 2015

På den ordinære generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 var der genvalg til de 3 bestyrelsesmedlemmer Eva Holm-Nielsen, Mona Petersen og Peter Schmaltz-Jørgensen for en toårig periode og genvalg af suppleanterne Aase Hansen og Mogens Hansen, idet suppleanter efter vedtægterne er på valg hvert år. Som revisor blev Poul Bønsøe genvalgt og som revisorsuppleant Carsten Nejst Jensen.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Inge Elsøe, Henrik Selsøe Sørensen og Asger Berg, og efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uændret med mig som formand, Inge Elsøe som næstformand og kasserer og Eva Holm-Nielsen som sekretær.

Vi har holdt 6 bestyrelsesmøder i årets løb. Frivilligcentret, som vores forening er tilsluttet, er vores faste mødested, og her har alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter været indkaldt, og alle har i årets løb på forskellig vis bidraget til foreningens arbejde, ligesom også medlemmer uden for bestyrelsen har givet os god hjælp i årets løb, hvilket jeg vil komme ind på senere.

I 2015 havde vi 5 arrangementer, alle rigtig velbesøgte: Den 3. marts, i forbindelse med generalforsamlingen, holdt frivillige medarbejdere fra Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv et inspirerende foredrag om arkiv.dk – den nye nationale søgeportal på internettet, som for alvor er slået igennem i 2015. Den 28. april holdt ”Kesser”, Hans Chr. Nielsen, et livligt, meget personligt og underholdende foredrag om det lokalt baserede Carlsberg Brass Band, og den 12. maj var der igen udsolgt til den årlige forårssejltur med mit foredrag om folk langs Slotssøens bred. Den 15. september holdt museumsdirektør Jette Baagøe foredraget ”Parforcejagterne i Nordsjælland”, et foredrag, som havde stor aktualitet, da udnævnelsen til UNESCO-verdensarv netop var sket, men som desværre også netop var blevet aktualiseret af, at regeringen påtænkte at flytte Jagt- og Skovbrugsmuseet til Jylland. Den 21. oktober fortalte Finn Sylvest Jensen om sit liv under overskriften ”Fra jetpilot til skipper på Slotssøen” – igen et interessant, fornøjeligt og meget personligt foredrag. Vi har i 2015 indført den praksis, at medlemmer selvfølgelig kommer gratis til foredragene i Kedelhuset, mens gæster betaler 40 kr. Det har heldigvis medført, at mange på stedet vælger at melde sig ind i foreningen, hvilket jo kun koster 100 kr. for pensionister.

I 2015 har vi som sædvanlig udgivet 3 numre af medlemsbladet, á 20 sider, med Eva Holm-Nielsen som redaktør og layouter. Ud over foreningsmeddelelser har bladet bragt Ib Willumsens artikel om Slangerupsgade i 1940’erne, min artikel ”Fandens Port” om et gammelt sagn fra Hillerød, Eva Holm-Nielsens artikel om grevinde Danner og Hillerød i anledning af grevindens 200-års dag, Eva Nedergaards artikel om Hingsterhus og livet derude ca. 1900, med mange spændende fotografier, samt modstandsmanden Flemming Petersens meget personlige artikel ”En stikker” om en begivenhed i besættelsens sidste år.

Hillerød-Kalenderen udkom som sædvanlig op til jul, igen i år med fotografier fra byen før-og-nu. Det sædvanlige hold stod bag: Mona Petersen, Eva Holm-Nielsen og undertegnede, og Henrik Selsøe Sørensen bidrog igen i år med det tekniske. Tak for lån af billeder både fra private og fra vores arkiver rundt om i kommunen. Igen i år en speciel tak til John Jessen Hansen, der leverede et superflot forsidefoto – Gåsebrønden i Frederiksborg Slots indre slotsgård.

Hjemmesiden, som vores medlem Finn Hillmose hjælper os meget med, er opdateret og nu forsynet med søgefelt. Situationen er p.t. den, at jeg sender nyt stof til Finn, som så lægger det ud, og jeg vil sige tak til Finn, også fordi han holder mig i ørerne, hvis der går for lang tid imellem. Gå selv ind og tjek siden. Medlemskontakten via e-mail kan også være nyttig som supplement: en nyhedsmail er en god idé for de medlemmer, der ønsker at få den form for beskeder. Vi vil stadig gerne have disse mail-adresser. Kan afleveres i pausen.

Det sidste initiativ, jeg vil nævne, er vores arbejde for at forbedre forholdene på Lokalhistorisk Arkiv på Hillerød Bibliotek. Her er vores initiativer fra sommeren 2014 og fremefter ved at bære frugt. Initiativet drejede sig især om at få frivilliggrupper ind på arkivet og at få lagt fotos ud på arkiv.dk, og i sensommeren 2015 begyndte en gruppe frivillige at registrere billedarkivalier i Lokalhistorisk Arkiv på Hillerød Bibliotek, ligesom biblioteket åbnede en slægtsforskningscafé med frivillige hjælpere. I anden række drejede vores initiativ sig om at insistere på fortsat større åbenhed og bedre tilgængelighed, og også det har til dels båret frugt. Arkivet er flyttet til større og bedre lokaler, også med bedre plads til frivilliggrupperne.

Vi har igen i januar i år haft møde med Sys Sigurd fra Biblioteket, fordi vi stadig har ideer til forbedringer, og i den forbindelse vil jeg takke Mogens Hansen og ikke mindst vores medlem Bjørn Christiansen for deres aktive indspark og indsats. Det ser nu ud til, at det er gået op for Biblioteket, hvor vigtigt det er at styrke Lokalhistorisk Arkiv, og jeg vil gerne kvittere for Bibliotekets mere positive holdning. Sys Sigurd har meddelt, at der nu starter en fotogruppe i arkivet, som skal fotografere rundt om i byen. En stor samling lokallitteratur er nu flyttet op fra kælderen, så den er tilgængelig på de åbne hylder. Endvidere har Sys Sigurd bedt Lokalhistorisk Forening om at bidrage i forbindelse med en ansøgning til kommunen om midler til en ekstra dags åbningstid i arkivet næste år, hvilket vi selvfølgelig gerne gør. Der er aftalt et nyt møde mellem os og biblioteket til efteråret, og vi har fortsat ønsker som fx at Biblioteket nedsætter et brugerråd, der kan hjælpe med ideer til arkivets arbejde.

Her til slut vil vi benytte lejligheden til at sige hjertelig tak til vores samarbejdspartnere og sponsorer. Vi har i år fået en ny sponsor – tak til Frederiksborg Svendeforening. Men også en varm tak til vores gamle, trofaste bidragydere: Frederiksborgmuseet; FOSS; Hillerød Borgerstiftelse; Hillerød Industri- og Håndværkerforening; Holte Vinlager, Hillerød; PriceWaterhouseCoopers, Hillerød; Spar Nord Hillerød og Ullerød SuperBrugs. Mange tak for jeres støtte til foreningens arbejde.

Endelig vil jeg takke bestyrelsen og suppleanterne for et rigtig godt samarbejde. Alle som en har noget at bidrage med. Og jeg vil også takke de medlemmer, som i årets løb har henvendt sig med forslag og ideer til vores forenings arbejde. Tak!                                                                Asger Berg